เกี่ยวกับเรา

We’re GRIDER
……….ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน เสมือนบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) Energy Service Company ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมไปถึงสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
……….ใช้มาตรฐานสากล IPMVP ในการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน: International Performance Measurement and Verification Protocol และทางกระทรวงพลังงานได้บรรจุ IPMVP เป็นระเบียบวิธีการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานของประเทศไทย
……….ใช้ Third Party ในการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน จากบริษัท/ห้องLab ที่ให้บริการทางด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากทีมอาจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน หรือจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ลูกค้าเชื่อมั่น
……….มีการรับรองผลการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน IPMVP อีกครั้งโดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


จุดแข็งของเรา / Strength of Us
* ให้บริการครบวงจรด้านวิศวกรรมพลังงาน
* มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการใช้พลังงานทุกประเภท
* ให้บริการโครงการประหยัดพลังงานแบบ Turnkey Project
* ให้บริการโครงการประหยัดพลังงานทั้งด้าน Energy Efficiency และ Renewable Energy
* มีผลตอบแทนโครงการประหยัดพลังงานสูง ROI > 150%, IRR > 15% คืนทุนเร็ว
* พร้อมจัดหากองทุนทั้งภาครัฐ และ เอกชน สำหรับการดำเนินโครงการ
* การันตีผลประหยัด

* ประโยชน์ส่วนเพิ่ม / Additional Benefits
……….ดำเนินการขอใช้สิทธิ Subsidy 20% และ 30% เพื่อสนับสนุนการลงทุนอุปกรณ์ เครื่องจักร สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการขอใช้สิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% ให้แก่ทีมผู้เชี่ยวชาญในกรณีการศึกษา วิจัยโครงการ ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองติดตั้ง โครงการลดหย่อนภาษี 2.5 ท่า การขอคืนภาษีนำเข้าเครื่องจักร รวมไปถึงโครงการพิเศษอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เป็นไปตามประกาศกระทรวง


Academic Standing / Business Partner
* สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 4751197 SP
* ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เลขที่ ทน7140
* เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ทะเบียน กสร.จปง.106-004401
* ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ทะเบียน มทค.2-62-011

* คุณวุฒิวิชาชีพชั้น3 สาขาวิชาชีพพลังงาน และพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เลขที่ PQCN-GPW-GEN-0-313105-A-64/000013
* MoU วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (โครงการทวิภาคี และมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม)
* MoU บริษัท เทลซัน กรีนพาวเวอร์ เทค จำกัด ภายใต้การควบคุมของ บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซลาร์ ไทยแลนด์ จำกัด รวมไปถึงการศึกษาดูงานการติดตั้งระบบ Solar Cell (Roof Top, Ground Mount, Floating) และเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตแผง Solar Cell ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


วุฒิบัตร / Certification
√ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ
√ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล
√ ด้านการลดค่าไฟฟ้าในโรงานอุตสาหกรรมด้วยข้อมูลเชิงสถิติ
√ ด้านมาตรฐานการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

√ ด้านยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ
√ ด้าน ISO
√ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเละเทคโนโลยีใหม่ๆ


ประวัติบริษัท / Company History
……….บริษัท กริดเดอร์ จำกัด  เป็นบริษัทคนไทย  ที่ให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยผสานด้านเทคโนโลยีและด้านการเงินเข้าด้วยกัน เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในด้านการลงทุน และเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผล 
……….บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยคุณกฤษฎิ์ นิลบท ร่วมกับ ทีมวิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำโครงการประหยัดพลังงานให้หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  โดยการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับระบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ขององค์กรให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง  การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  การบริหารจัดการ (Know how) การนำความร้อน-ความเย็นเหลือทิ้งกลับมาใช้  รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น  ควบคู่กับจุดคุ้มทุนโครงการที่ดี  มีผลตอบแทนโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
……….ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ หลากหลายประเภท ทำให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมพลังงานอย่างลึกซึ้ง ผนวกกับความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และด้านวิศวกรรมพลังงานเชิงลึก จึงทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  และออกแบบระบบสำหรับการบริหารจัดการพลังงานให้ดียิ่งขึ้น ออกแบบเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต  เป็นผลทำให้ลดต้นทุนด้านพลังงาน  และยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย